Examensarbete - Kandidatexamen

NGEK01

Kursens innehåll

Examensarbetet är ett självständigt arbete som du utför i projektform. Du väljer i samråd med handledare en ämnesinriktning. Ämnesinriktningen ingår lämpligen i något av de forskningsprojekt som bedrivs vid institutionen. Examensarbetet kan även genomföras som ett samarbetsprojekt med externa institutioner, universitet, organisationer eller företag. Som studerande ska du lösa en begränsad och väl avgränsad uppgift. Inom arbetets ram bearbetas problem med anknytning till aktuell ämnesinriktning och frågeställning. Arbetet omfattar litteraturstudier, analys av befintliga data och kan även omfatta laboratoriearbete och/eller fältundersökningar.

Undervisningsform

Redovisning sker i form av en vetenskaplig rapport skriven på svenska eller engelska enlig gällande regler för internationell publicering. Examensarbetet presenterar du sedan vid ett uppsatsseminarium med opposition av en kurskamrat eller av en ledamot i betygsnämnden.

Kurschef för examensarbetena är Jonas Ardö. Kontakta honom om du har frågor. Vi ser gärna att du själv väljer inriktning på examensarbetet men är givetvis välkommen att ta kontakt med lärarna vid utbildningen för att få idéer och uppslag.

Fakta: NGEK01

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: VT2
Undervisningsspråk: engelska
Förutsatta kunskapskrav: grundläggande behörighet, NGEA01, NGEA03, NGEA06, NGEA07, NGEA11. Andra kurser kan efter samråd med studierektor/examinator vara tillträdesgrundande allt efter inriktningen på examensarbetet.

PDF icon Kursplan