Ekosystemmodellering

NGEN02

Kursens innehåll

Simuleringsmodeller är viktiga redskap inom miljösektorn. Där används de för att ta fram underlag till miljöpolitiska beslut och planering. I forskningssammanhang används modellering för att beskriva komplexa system samt för att utöka systemförståelse. Den här kursen behandlar några av de olika typer av processinriktade modeller som används inom ekosystem- och miljöinriktade sektorer, näringar och forskninggrenar.

Kursen behandlar även principer, metoder och verktyg för att definiera, parametrisera, utvärdera och tillämpa modeller. Som student får du också lära dig att visualisera och tolka resultat med hänsyn tagen till bakomliggande antaganden och osäkerhetskällor. Du gör kopplingar görs till sektorsrelevanta frågeställningar och till aktuella tillämpningsområden inom exempelvis miljöförvaltning och forskning.

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

Fakta: NGEN02

Nivå: avancerad
Poäng: 15 hp
Kursperiod: VT1
Språk: engelska
Förutsatta kunskapskrav: grundläggande behörighet samt 90hp naturvetenskapliga studier

PDF icon Kursplan