Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap

Naturgeografer arbetar med bland annat miljö, klimat, digitala karttjänster, naturvård och planering av hållbart resursutnyttjande både i Sverige och internationellt. Med kandidatprogrammet i naturgeografi får du en bra grundutbildning som ger många valmöjligheter för framtiden.

Programmets upplägg

Kandidatprogrammet i naturgeografi och ekosystemvetenskap omfattar tre års heltidsstudier. Efter basblocket i två år med huvudsakligen obligatoriska kurser, så väljer du det tredje året fler kurser efter ditt intresse och inriktning. Många av våra studenter åker till olika delar av världen för en termins utbytesstudier, eller studerar vid andra institutioner vid Lunds universitet.

Första året

Introduktion till jordens miljö 15 hp

Höstterminen börjar med en bred och grundläggande introduktion till vår planet. Du får läsa om geologi, olika landformer och hur de skapas, samt hur de påverkar och påverkas av biologiska processer och människans aktiviteter. Du lär du dig om jordens klimatzoner och olika ekosystem och blir introducerad till olika metoder för att samla in data, och till geografiska informationssystem (GIS) för att analysera olika miljöproblem.

Klassen åker på en veckas exkursion vanligtvis på Österlen, då ni gör olika projekt och övningar ute i landskapet, samt en heldagsexkursion då ni besöker olika platser i Skåne för att studera landformer. I kursen ingår föreläsningar och övningar, individuella studier och seminarier, gruppövningar, projektarbeten och presentationer.

På kurssidan Introduktion till jordens miljö finns mer information om kursens innehåll och upplägg.

Naturgeografisk teori och metodik 15 hp

I den här kursen lär du dig matematiska och statistiska metoder, och att samla in olika fysiska, kemiska och biologiska data med olika mätutrustning. Ni får göra en fältövningar i form av grupparbete med mätningar av olika slag, tex trädhöjd, temperatur och pH som sedan analyseras och används i kursens övningar.

Efter kursen kommer du att ha kunskap och förståelse inom grundläggande matematiska och statistiska metoder inom naturgeografi, fysiska processer i biogeosfären, atmosfären och hydrosfären samt deras matematiska formuleringar.

Till kurssidan Naturgeografisk teori och metodik.

Hydrologi 15 hp

Under kursen får du grundläggande kunskaper för vatten och dess rörelser i landskapet runt omkring oss. Vatten ger liv, men kan också samtidigt utgöra ett hot mot människor och infrastruktur. I denna kurs studeras hydrologiska ämnesområden från olika perspektiv.  Kursen innehåller föreläsningar, övningar och exkursioner.

Till kurssidan för Hydrologi.

Ekosystemanalys 15 hp

Kursen i Ekosystemanalys ger dig en grundläggande förståelse för hur olika ekosystem påverkar och påverkas av atmosfären och geologin. Du kommer att få kunskap om den vetenskapliga bakgrunden till olika miljöproblem, exempelvis växthuseffekten. Du får lära dig olika mätmetodik, bland annat vegetationsinventering, kemisk mark- och vegetationsanalys samt mätningar av gasutbyte mellan mark, vegetation och atmosfär. Kursen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och en veckolång exkursion till Öland.

Till kurssidan för Ekosystemanalys

Andra året

Geografiska informationssystem grundkurs 15 hp

GIS är datorbaserade system som används till att samla, lagra, visualisera och analysera geografiska data. GIS kan också användas för att optimera aktiviteter, utföra riskanalyser och testa olika scenarier. Till exempel, med GIS hjälp kan man planera vägars placering utifrån information om bebyggelse, jordegenskaper, markanvändning och topografi. GIS är mycket användbart och också eftertraktat på arbetsmarknaden. I den här kursen får du en bred teoretisk och praktisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data. Undervisningen utgörs av föreläsningar, datorövningar, fältövningar och projektarbete i grupp.

Till kurssidan för GIS grundkurs

Geografiska informationssystem fortsättning 15 hp (ej obligatorisk, här kan du välja något annat)

Den här kursen vänder sig till de studenter som vill få fördjupade kunskaper och färdigheter inom GIS. Kursen innehåller ett antal moment som bygger på avancerad användning av existerande program för databasuppbyggnad, analys och presentation av geografisk information.

Till kurssidan för GIS fortsättningskurs

Klimatsystemet 15 hp

På den här kursen lär du dig om klimat och väder, klimatologiska processer och deras effekter på det globala och lokala klimatet samt inverkan på miljö och samhällsplanering. Du kommer lära dig att utföra grundläggande analyser samt att anpassa och värdera klimatanalyser. Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

Till kurssidan för Klimatsystemet

Fjärranalys för landskapsstudier 15 hp

Denna kurs belyser användning av fotografisk fjärranalys (flygbilder) och bildtolkning för att samla in information om olika företeelser i landskapet. Du får även studera vegetations-, klimat-, och satellitdata för att analysera samspel mellan olika landskapstyper över ett större område genom modellering. Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, exkursioner där ni samlar in data i fält och jämför med flygbilder och satellitdata, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

Till kurssidan Fjärranalys för landskapsstudier

Tredje året

Valfria kurser 30 hp

Första terminen består av 30 hp valbara kurser. Här ska du läsa kurser som ges av andra institutioner. Många väljer att åka på utbytesstudier.

Markytans processer och landskapsdynamik 15 hp 

Kursen fokuserar på jordytans landformer, ursprung och utveckling. Den tar även upp människans inverkan på landskapets dynamik och varaktiga förändringar. Kursen fokuserar främst på nordiska förhållanden, men även tropiska och subtropiska miljöer ingår. Den här kursen innehåller två fältresor varav en utlandsresa som de senaste åren har gått till Uganda, där gemensamt fältarbete genomförts tillsammans med studenter från Makerere University, Kampala.

Till kurssidan för Markytans processer och landskapsdynamik

Examensarbete 15 hp

Examensarbetet är ett självständigt arbete, som du utför i projektform med ett ämne och frågeställning som du vill specialisera dig på, i samråd med en handledare. Du kan också göra det som ett samarbetsprojekt med organisationer eller företag. Redovisningen ska ske med en vetenskaplig rapport skriven på svenska eller engelska. Arbetet ska sedan presenteras vid ett seminarium med opposition av en kurskamrat eller av en ledamot i betygsnämnden.

Till kurssidan för Examensarbete

Här annonseras förslag på ämnen till examensarbeten, studentjobb med mera.

 

I kursen Markytans processer och landskapsdynamik gör studenter och lärare en längre fältresa. De senaste åren har resan gått till Uganda. Foto: Patrik Vestin.
I kursen Markytans processer och landskapsdynamik gör studenter och lärare en längre fältresa. De senaste åren har resan gått till Uganda. Foto: Patrik Vestin.


 

Fakta: kandidatprogram

Nivå: kandidat
Poäng: 180 hp
Programstart: höst
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1, Kemi 1 alternativt fördjupning 2 i minst två av dessa ämnen, samt Matematik 4.
Utbildningsplan kandidatexamen naturgeografi

Utbildningsplan naturvetenskaplig kandidatexamen LU