Hållbar översvämningshantering i urbana miljöer

sustainable_urban_flood_management.jpg
Foto: Johanna Sörensen
Foto: Johanna Sörensen

Översvämningar i urbana områden

Översvämning i urbana områden är ett ökande problem världen över, även i Sverige. En orsak är relaterad till klimatförändringarna, men de främsta orsakerna är antropogena och har bland annat att göra med markanvändning, otillräckliga översvämningsskydd av byggnader och försäkringssystem som inte är samordnade. För att hantera översvämningar på ett hållbart sätt behöver strategin ändras från de gamla sätten, samt att översvämningsskydd inriktas på strukturåtgärder för hållbar stadsflodhantering (SUFM) och att bygga motståndskraftiga städer. Denna metod innehåller viktiga, icke-strukturella komponenter, såsom deltagande av intressenter och lärande.

Fallstudier i Sverige

Även om detta nya sätt att tänka främjas av EU:s översvämningsdirektiv, har det inte genomförts fullt ut i Sverige. I det här projektet kommer vi, genom att arbeta med fallstudier Malmö, Helsingborg, Göteborg, Vattenfältet i Höje å (Lomma, Lund, Staffanstorp) och i samarbete med berörda kommuner, analysera hinder för SUFM och utveckla strategier för att övervinna sådana hinder. En viktig aspekt av det föreslagna projektet är att fokusera på befintliga byggnader och infrastruktur. Vårt forskargrupp består av experter från flera discipliner.