Ekosystemanalys

NGEA04

Kursen syftar till att ge dig en grundläggande förståelse för hur olika ekosystem påverkar och påverkas av atmosfären och geologin. Du kommer även att få förståelse för den grundläggande vetenskapliga bakgrunden till olika miljöproblem och klimatfrågor.

Studenter arbetar i fält på kursen Ekosystemanalys

Kursinnehåll

Kursens föreläsningar sker inom ämnesområdena: biogeografi, biogeokemi, hydrologi och praktisk ekosystemanalys. Du får en bra teoretisk bakgrund för praktiskt arbete med problemställningar som relaterar till lokala och globala miljöproblem.

Exkursioner

Redan från kursstart kommer du att fokusera på ett fältarbete i närheten av Lund, som under kursen utvidgas och avslutas med en veckolång intensiv fältvecka på Öland med efterföljande projektarbete. Under exkursionerna får du lära dig olika former av mätmetodik, exempelvis: grundläggande upprepad vegetationsinventering, kemisk mark- och vegetationsanalys samt mätningar av gasutbyte mellan mark, vegetation och atmosfär.

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

 

 

Fakta: NGEA04

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: VT2
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, samt 30 hp inom naturvetenskapliga ämnen

Kursplan