Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geografisk informationsvetenskap

Människan har ett behov att orientera sig i sin omvärld, t.ex. genom att använda kartor, och att undersöka samt försöka förutse hur världen förändrar sig över tid. Vi benämner detta rumslig analys. Genom den ökade användningen av datorer har också den digitala rumsliga analysen ökat explosionsartat.

Geografiska data och rumslig analys

Kartor lagras numera i datorer, och nya avancerade kartanalyser kan utföras relativt enkelt. Geografisk informationsbehandling (GIB) och geografiska informationssystem (GIS) har på några få decennier blivit relativt kända termer. GIB och GIS är verktyg för att med hjälp av datorer samla in, lagra, analysera och presentera kartor och andra geografiska data.

Forskningen inom rumslig analys syftar till att utveckla och/eller tillämpa geografisk informationsbehandling/GIS. Utveckling kan t.ex. vara inriktad mot att skapa verktyg för lagring, överföring och visualisering av geografiska data, medan tillämpningarna kan gälla analys av en mängd olika företeelser.

Klimat, miljö och samhällsbyggnad

Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemvetenskap bedriver tillsammans med GIS-centrum forskning som inkluderar rumslig analys inom flera ämnesområden, t.ex. klimat och miljö, samhällsbyggnad och epidemiologi/demografi. Inom klimat och miljöområdet har vi under en tjugoårsperiod bedrivit studier inom bl.a. hydrologisk modellering, topografisk modellering och kol-modellering. Våra forskargrupper är t.ex. inblandade i uppbyggnaden av ICOS Carbon Portal. Inom samhällsbyggnadsområdet är vi aktiva i flera projekt som rör digitalisering av samhällsbyggandet. Frågeställningarna här berör exempelvis hur geografiska data bör organiseras, delas och analyseras för att underlätta planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Inom epidemiologi och demografi samarbetar vi med andra forskargrupper, främst inom Lunds universitet. Dessa tvärvetenskapliga projekt syftar till att utveckla och tillämpa metoder för att studera hur miljön påverkat människor både historiskt och idag.

Internationella studier med särskilt fokus på utveckling

Vi bedriver studier internationellt, och speciellt i utvecklingsländer. Exempel på projekt är effekter av klimatförändringar och migration i Uganda, studier av översvämningar i Mocambique, och analys av kol i mark och vattendrag i Rwanda.

Pedagogik och kapacitet

En annan typ av GIS-relaterade projekt vid institutionen och GIS-centrum behandlar pedagogisk utveckling och kapacitetsuppbyggande. Tillsammans med partners från Europa, mellanöstern och Afrika utvecklar vi pedagogiken inom såväl campusbaserad som nätbaserad GIS-utbildning. Kursinnehåll och kommunikation (student - lärare, student - student, samt lärare - lärare) studeras och förbättras i samarbete med pedagogiska experter. Likaså byggs helt nya GIS-kurser och program upp.

lager på lager (kartor)