Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fjärranalys för landskapsstudier

NGEA03

Studenter studerar vegetationskartor på exkursion.

Kursens innehåll

Fjärranalys används bland annat för miljöanalys, naturvård och för att överblicka vegetation och andra egenskaper i ett område. Kursen belyser användning av fotografisk fjärranalys (flygbilder) och bildtolkning för att samla in information om olika företeelser i landskapet. Du får studera flygbilder på olika filmtyper, från olika delar av världen och från olika tidsepoker för att få en uppfattning om bildkvalitet och informationsinnehåll. Under kursen får du även arbeta med tillämpad bildtolkning som exempel på en yrkessituation inom planering eller forskning. Den omfattar kartläggning av ett studieområde avseende:

  • olika landskapselement för olika tidsperioder,
  • analys av förändringar i landskapsbilden,
  • fältdatainsamling,
  • noggrannhetsutvärdering av tolkningar, samt
  • presentation muntligt och skriftligt, av resultatet

Som student på kursen får du även studera vegetations-, klimat-, och satellitdata för att analysera samspel mellan olika landskapselement över ett större område genom modellering. Resultaten jämförs med olika typer av bildmaterial.

Undervisningsform

Kursen innehåller många praktiska övningar som utförs både i labbar och i fält på exkursioner. Den teoretiska kunskapen förmedlas främst genom traditionella föreläsningar, men även moment där du själv får söka, utvärderar och presenterar teoretiskt material. Du kommer även att få lära dig att kritiskt granska ett antal publicerade arbeten baserade på relevanta metoder.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.

 

 

 

Kursansvarig

Fakta: NGEA03

Nivå: grundläggande
Poäng: 15 hp
Kursperiod: VT2
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet, och 60 hp inom naturvetenskapliga ämnen eller geografi, arkeologi, samhälls- eller landskapsplanering

Kursplan