Klimatförändringen och dess miljöeffekter

NGEN01

Klimatförändringen och dess miljöeffekter

Kursens innehåll

Denna kurs fäster stor vikt vid att studera de orsakssamband som kan förklara klimatets variationer och förändringar. Du använder modellscenarier för att studera globala och regionala klimatförändringar och tänkbara effekter på t.ex. hydrologi, vattenresurser, ekosystem och ekosystemprocesser, biodiversitet, biogeografi, vindenergi och stormskador. På kursen lär du dig också om metoder för detektering av klimatförändringar.

Undervisningsform

I undervisningen utnyttjas observationsdata och modellscenarier för att träna kritisk analys avseende t.ex. representativitet i datamaterial, modellantaganden och validering mot oberoende information. Kursen som presenteras som EXTP20 inom teknisk matematik på LTH med specialiseringen Miljö, risk och klimat, är samma kurs.

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och projektarbete.