Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lund Earth Observation research group

Lund Earth Observation Research Group (LEO) använder jordobservationsdata i en mängd olika miljöforskningsprojekt. Fokus ligger särskilt på distribution och funktion hos markvegetation. Vårt arbete består bl.a. av att:

  • uppskatta koldioxidupptag hos landvegetation
  • övervaka vegetationsförhållanden i afrikanska torrmarker
  • utveckla metoder för att bedöma konsekvenserna av insektsangrepp på skogsvegetation
  • extrahera information om vegetationsfenologi från tidsserier i satellitdata
  • övervaka biologisk mångfald i halvtorra gräsmarker

Forskning

Vår forskning och utbildning inom jordobservation går tillbaka till början av 1980-talet. Då hade forskningen fokus på afrikanska torra områden och ökenspridning. Idag har vi ett brett spektrum av forskningsaktiviteter med anknytning till miljö och klimat. Vi kombinerar data från satellitsensorer med andra datakällor för att studera markväxtlighet och ekosystem för att bättre förstå både naturliga system och mänsklig påverkan på dem.

Vi är aktiva i arktiska, subarktiska, boreala, tempererade och tropiska ekosystem, och kombinerar dataanalys från satellitsensorer med fältarbete och användning av mätdata för kalibrering och validering. Våra huvudsakliga forskningsområden är:

Tidsserieanalys i fjärranalys

Vi utvecklar metoder för att hantera tidsseriedata från en mängd olika satellitsystem inklusive ESA Sentinel-satelliterna, genom att modifiera och tillämpa vårt TIMESAT programpaket.

Vegetationsfenologi

Denna forskning syftar till uppskattning av vegetationens fenologi med hjälp av tidsserier av jordobservationsdata. Mekanistiska fenologimodeller formuleras och tillämpas för att bygga scenarier för effekter på skogsfenologi av framtida klimatförändringar.

Skogsövervakning

Denna aktivitet övervakar skogsskador som orsakats av störningshändelser i ett förändrat klimat.

Koluppskattning

Denna forskning omfattar modellering och beräkning av biofysiska parametrar, såsom bladyteindex (LAI) och FAPAR (fraction of incoming photosynthetically active radiation) som absorberas av vegetationen, för beräkningar av koldioxidupptag. Vi är aktiva huvudsakligen i nordiska boreala skogar och afrikanska halvtorra ekosystem.

Forskning i torra områden

Med ett starkt fokus på tids dynamik och variation i den afrikanska Sahel-regionen, denna forskning ingår även andra torra ekosystem.

Biologisk mångfald

Fokus för vår forskning är fjärranalys för att kartlägga den biologiska mångfalden i naturbetesmarker i Sverige.

Spektrala mätningar

Ett nätverk för spektral provtagning nära marken, se NordSpec.

Läs mer om ingående om LEO och vår forskning på vår engelskspråkiga webbsida.

Kontakt

Lars Eklundh
lars [dot] eklundh [at] nateko [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 96 55

Lund Earth Observation research group

 

Lund Earth Observation research group