Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekosystemekologi

Ekosystemekologi handlar om att förstå hur landbaserade ekosystem fungerar och växelverkar med klimatet. Ett ekosystem kan bara förstås i sin helhet om processer på alla olika nivåer och skalor tas med, så som: hur fotosyntesen styrs på mikroklimatet i ett blads omedelbara närhet, de faktorer som påverkar hur arter interagerar med varandra, tillväxt av biomassa, och utbytet av växthusgaser med atmosfären. Forskningen samlar därför kunskap från olika discipliner, exempelvis växtfysiologi, ekologi, geografi, biogeokemi och fysik.

Ekosystemen, klimatsystemet och den globala uppvärmningen

De landbaserade ekosystemen spelar en viktig roll i klimatsystemet. Till exempel tar växter upp ungefär en fjärdedel av våra koldioxidutsläpp, som ju är den drivande faktorn bakom den globala uppvärmningen. När sådana världsomspännande problem ska lösas, är alltså förståelsen av ekosystem en oumbärlig del av det vetenskapliga arbetet.

Vid vår institution har forskningen inom ekosystemekologi kommit att få två huvudinriktningar: matematisk modellering av vegetation och ekosystem, samt, studier av biodiversitet. Våra projekt spänner från undersökningar av enskilda skogsbestånd, över landskaps- och regionalnivå, till studier som berör hela den del av biosfären som finns på land.

Modellering av ekosystem

Ekosystemmodeller som vår grupp har utvecklat används av andra forskare från hela världen. Bland tillämpningarna finns modellering av förändringar i skogars artsammansättning samt vilken påverkan klimatförändringen har på olika ekosystems produktivitet. Vi har också tittat på konsekvenser av vattnets globala kretslopp och framtida påverkan på den mängd växthusgaser som tas upp eller släpps ut från ekosystem på land. Utvecklingen av modellerna är starkt kopplad till fältstudier, eftersom en viktig del av vår forskning är att testa modellernas beräkningar mot "verkligheten" i form av data som samlats in i fält, i laboratorieförsök och med hjälp av fjärranalys.

Biodiversistet

Forskningen kring alla de faktorer som styr ekosystemen och deras funktion hänger tätt samman med frågeställningar kring mångfald. Inte bara vad gäller artsammansättning, utan även populationers åldersstruktur och genetiska diversitet. Men biodiversitet är inte bara viktigt i sig. Människan beror i slutändan på att en mängd olika arter i samverkan ska ge oss och samhället tillgång till vad som kallas ekosystemtjänster.

Vår forskning inom biodiversitet är koncentrerad kring artrika öppna gräslandskap på Öland.

Pågående projekt

LPJ-Guess (en vegetationsmodell)

Kontakt

Benjamin Smith
E-post: benjamin [dot] smith [at] nateko [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 43 54

Richard Bradshaw
E-post: richard [dot] bradshaw [at] nateko [dot] lu [dot] se

karta från modellering

Backsippa, pulsatilla vulgaris

bokskog

växter på ruderatmark