Geografiska informationssystem, fortsättning

NGEA12

Kursens innehåll

Den här kursen vänder sig till de studenter som vill få fördjupade kunskaper och färdigheter inom GIS och rumslig analys. Kursen innehåller ett antal moment som bygger på avancerad användning av existerande program för databasuppbyggnad, analys och presentation av geografisk information. Studenterna tränar också upp sin förmågan i att strukturera och lösa komplexa problem. I kursen ingår även ett programmeringsmoment som träning i logisk problemlösning och som förberedelse för högre studier och arbetslivet. Kursen avslutas med ett projektarbete för att ge träning i självständigt arbete med GIS. Tillämpningsexempel väljs inom aktuella naturgeografiska problemområden.

Undervisningsform

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten.