Geografiska databaser

NGEN12 / EXTN70

Kursens innehåll

Den här kursen innehåller teoretiska och praktiska begrepp inom geografiska databaser inklusive design, implementering och användningsaspekter. Kursen inleds med generell databasterminologi inklusive frågespråk och koncentrerar sig sedan på uppbyggnad av en geografisk databas med kravanalys, begreppsmodellering med UML och skapande av databasschema utifrån begreppsmodeller och normaliseringsregler. Speciella tekniker för spatiala databaser som gås igenom som till exempel spatiala index och rumsligt utvidgad SQL. Slutligen går kursen igenom begreppen öppen källkod och användarskapade geografiska data (VGI).

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar och laborationer. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Fakta: NGEN12/EXTN70

Nivå: avancerad
Poäng: 7,5 hp
Kursperiod: VT1
Undervisningsspråk: engelska
Förkunskapskrav: 90 hp inom naturvetenskap/teknologi, varav 30 hp inom geografiska informationssystem. För LTH-L studenter gäller följande förutsatta förkunskaper EXTF80 (TEK270) och EDAA20 (EDA501).
Tekniska krav: PC med Windows 7 eller senare; Internet-uppkoppling

PDF icon Kursplan
PDF icon Kursplan (LTH)